Còn Duyên (Dân Ca)

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa

Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa í trưa mặc lòng

Người còn không, đây em vẫn ớ ơ không em mà còn không

Đây em chửa có a chồng, đây tôi chửa có ai

Tính a tinh tính tình tình tinh

A hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.

Còn duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây thông

Hết i duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hái hoa

Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà

Cho thầy là thầy mẹ biết, để duốc hoa chứ hoa định ngày

Tính a tinh tính tình tình tinh

A hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.

Còn duyên là duyên buôn nụ nụ bán hoa

Hết duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ

Đừng thấy em lắm i bạn a mà ngờ

Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ là chờ người ngoan

Tính a tinh tính tình tình tinh

A hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ

A hợi à hừ hợi hừ là hứ hợi hừ.

Trả lời

0981.019.019