Con Số 0[:: CS Con So 0 ::]

Ai đã đi tới hết chân trời

Ðầy ắp sóng gió, chênh vênh bến bờ

Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ

Ngầu đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần

Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Có những con người mới đôi ba tuổi đời

Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?

Chỉ học đòi thói chê bai

Đời vật vờ, chẳng biết thân mình

Hình hài chỉ là con số 0

Hình hài chỉ là con số 0

Con số 0

Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật

Này hãy gắng sống biết ta biết người

Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời

Ai đã qua phút sống chân thành

Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt

Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời

Có những con người mới đôi ba tuổi đời

Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?

Chỉ học đòi thói chê bai

Đời vật vờ, chẳng biết thân mình

Hình hài chỉ là con số 0

Hình hài chỉ là con số 0

Con số 0

Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật

Này hãy gắng sống biết ta biết người

Ðời chưa thấu hết xin hãy kiệm lời

Ai đã qua phút sống chân thành

Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt

Ðời chưa thấu hết xin hãy kiệm lời

Có những con người mới đôi ba tuổi đời

Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?

Chỉ học đòi thói chê bai

Đời vật vờ, chẳng biết thân mình

Hình hài chỉ là con số 0

Hình hài chỉ là con số 0

Con số 0

Con số 0

0

Con số 0

0

Con số 0

Con số 0

Trả lời

0981.019.019