Đàn Kiến Nó Đi[:: DKND Dan Kien No Di ::]

Một đàn kiến nhỏ

Chạy ngược chạy xuôi

Chẳng ra hàng một

Chẳng thành hàng đôi

Đang chạy bên này

Lại sang bên nọ

Cắm cổ cắm đầu

Kìa trông xấu quá

Chúng em vào lớp

Sóng bước hai hàng

Chẳng như kiến nọ

Rối tinh cả đàn

Trả lời

0981.019.019