Du Mục 1969

1.

Đàn bò vào thành phố

Đêm buồn vắng buồn hơn

Đàn bò vào thành phố

Không còn ai hỏi thăm

Đàn bò tìm dòng sông

Nhưng dòng nước cạn khô

Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn

Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

2.

Một người vào thành phố

Đếm từng bước buồn tênh

Một người vào thành phố

Không còn ai người ***

Người tìm về đồng xanh

Nhưng đồng đã bỏ không

Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn

Người chợt nghe xót xa đất mình

Điệp khúc

Ôi quê hương đã lầm than

Sao còn, còn chiến tranh

Mẹ già hết chờ mong

Đã ngủ yên

Mẹ già mãi ngủ yên

Buông lời ru cho muôn năm

Buông vòng nôi cho hư không

Cho hư không buông bàn tay

Con đi hoang

Con đi hoang một đời

Con đi hoang phận này

3.

Đàn bò vào thành phố

Reo buồn tiếng hạt chuông

Một người vào thành phố

Nghe hồn giá lạnh băng

Người tìm về đầu non

Nhưng rừng đã bỏ hoang

Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn

Người lặng nghe đá lên trong mình

Trả lời

0981.019.019