Hát Ru

Bài hát: Hát Ru – Thanh Huyền

Ru hời hời (i) hỡi mấy hợi ru (i) hời

Hỡi hợi tình ru hỡi ru tình ru.

Quét sạch (i) ấy mấy lá a ừ ư ứ rừng

Tự độ ai đố ai quét sạch (i i)

Ấy mấy lá (ư ự ứ) rừng

Hỏi rằng để ta, để ta khuyên gió (ới í ơi)

Ới mấy gió (ó ư ự ứ ) đừng

Gió đừng rung cây ta ru (ừ) hời.

Gió hời hời hợi (i i)

Ớí mấy hợi (i) hời

Hỡi hợi tình ru, hỡi ru tình ru.

Quét sạch (i) ới mấy lá (ư ự ứ) rừng

Từ độ ai đố ai quét sạch (i í)

Ấy má lá (ư ư ự ự) rừng

Nói rằng để ta, để ta khuyên gió (ứ i)ấy mấy gió đừng, gió đừng rung cây

Ta ru (ừ) hợi.

Gió hời hời hợi (i)

Ấy mấy hợi (i ì) hời

Ru hợi tình ru, hỡi ru tình ru

Ru hợi tình ru, hỡi ru tình ru

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019