Lúc Thú Vui Này

Bài hát: Lúc thú vui này – V.A

Lúc thú vui này lòng còn quyến luyến anh em chúng mình

Lúc thú vui này lòng mình những muốn anh em thấu tình

Rời tay nhau nhớ lâu nhé! Tình anh em chớ quên nhé!

Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần

Quyến luyến nhau là tình mình đến với anh em ở gần

Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em các Đoàn

Trả lời

0981.019.019