Lý Cây Đa

Bài hát: Lý Cây Đa – Ái Vân

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa

Rằng tôi lý ối a cây đa

Rằng tôi lới ơi a cây đa

Ai xui ôi à tính tang tình rằng

Cho cô mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a cây đa

Chẻ tre đan nón kìa nón ơi ba tầm

Rằng tôi lý ối tầm ba tầm

Rằng tôi lới ơi tầm ba tầm

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a sáng trăng

Rằng tôi lới ơi a sáng trăng

Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà

Rằng tôi lý ối viền năm tà

Rằng tôi lới ơi viền năm tà

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a sáng trăng

Rằng tôi lới ơi a sáng trăng

Trả lời

0981.019.019