Lý Con Ngựa (Dân Ca Trung Bộ)[:: LCN(CTB Ly Con Ngua (Dan Ca Trung Bo) ::]

Bài hát: Lý Con Ngựa (Dân Ca Trung Bộ) – Đào Đức

Con ngứa ngựa ô, con ngứa ngựa ô

ma la ô có chứng, má lá nổi lăn loàn

hỡi bạn chung tình ơi! Nó có chứng lăn loàn

Ma la yến yện lên, ma la yến yện lên

Má lá lên một cái, nó cốc một cái

té xuống một cái, nó mới đá một cái ,nó đâu cha chả

yên ta lên cái nữa, yên quất một roi

yên gò cương lại, tình tang nỏn tính

tính tang nỏn tang tình, mà là hảy hay bạn ,hỡi bạn!

chung tình ơi, ớ lá hay rằng hay

Con ngứa ngựa ô, con ngứa ngựa ô

ma la ô yên khấu, má lá khẩu kêu bạn

Hỡi bạn chung tình ơi , má lá khẩu kêu bạn

Ma la dấy dầy thương, ma la dấy dầy thương

Má lá thương bình bạc , lục lạc đồng đen

Cái dây cương tím , cái lá *** trắng

Tấn tấn đưa nàng ,tình tang nỏn tính

tính tang nỏn tang tình, mà là đứa đưa nàng, hỡi bạn!

chung tình ơi , ớ lá dinh dzề dinh

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019