Ngồi Tựa Song Đào (Dân Ca)

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào

Là ngồi tựa có a song đào, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song, ơi ớ…. đào

Là ngồi tựa có a song đào.

Hỏi người là người tri kỷ í ơ.

Cũng có a ra vào, là ra vào có thấy vấn vương.

Hử lá hội hừ.

Gió rằng là gió lạnh í ơ có…. mấy đêm, ơi ớ…. trường

Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua.

Gió rằng là gió lạnh í ơ có… mấy đêm, ơi ớ trường

Là gió lạnh suốt đêm đông trường.

Nửa chăn là chăn, nửa chiếu í ơ

Cũng có a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai.

Hử lá hội hừ.

Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có… mấy bông ơi ơ… nhài

Là ngắt nhuỵ cái bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi i í tay em

Ngắt rằng là ngắt i nhụy í ơ có…mấy bông ơi ơ…nhài

Là ngắt nhụy cái bông huê nhài…

Tay giơ ơ… là giơ đón gió í ơ

Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng.

Rủi… i ỉ may… bởi tại ơ.ơ ơ. ới a là… chị Hằng….

Trả lời

0981.019.019