Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ

Bài hát: Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ – V.A

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i

Đôi ta thương nhớ i, í i ì í i í bao giờ

Bao giờ chứ cho nguôi

Lại nhớ tới người ì í i

Em ở đầu sông chứ riêng anh ì

Riêng anh ở cuối i í i ì í i í i dòng sông

Dòng sông chứ đợi chờ

Nước chảy lơ thơ í i ì

Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i

Đôi ta thương nhớ i í i ì í i í bao giờ

Bao giờ chứ cho nguôi

Lại nhớ tới người ì í i

Ra sông i lại nhớ tới người

Chứ xuống ì sông í i

Xuống sông uống nước i í i ì í i í cho nguôi

Cho nguôi chứ tấm ì lòng thỏa nỗi nhớ mong í i ì

2)

(Yêu nhau cởi áo cho nhau)

Yêu nhau cởi áo ới à trao nhau i

Về nhà, về nhà mẹ cha có hỏi ơ ớ ơ

Em nói có a dối rằng, chứ đi có a qua cầu

Tình tình tình gió bay, qua cầu gió bay

Yêu nhau tháo nhẫn ới à lồng tay

Về nhà, về nhà mẹ cha có hỏi ơ ớ ơ

Em nói có a dối rằng, chứ đi có a qua cầu

Tình tình tình chót đánh rơi, qua cầu em chót đánh rơi

Yêu nhau gắn bó ới à cùng nhau

Càng ngày, càng ngày càng thêm nghĩa nặng ơ ớ ơ

Này a ới a càng dày, này a ới a càng dày

Tình tình tình ân sâu, tình tình tình ân sâu

Trả lời

0981.019.019