Trống Cơm (Dân Ca Bắc Bộ)

Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ

Ô mấy bông mà nên bông

Ô mấy bông mà nên bông

Một đàn tang tình con nít

Một đàn tang tình con nít

Ô mấy lội, lội, lội sông

Ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Đôi con mắt ố mấy lim ***

Đôi con mắt ố mấy lim ***

Một bầy tang tình con nhện

Ô ố ô ô mấy giăng tơ

Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Duyên nợ khách tang bồng

Duyên nợ khách tang bồng

Trả lời

0981.019.019